top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

  • Jako administrator Hothaus - Fundacja Wojciecha Terechowicza przetwarza Pani/Pana dane w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu informowania o eksploatacji wydarzeń artystycznych, warsztatów, a także w celu marketingu  realizowanych przez Hothaus - Fundację Wojciecha Terechowicza wydarzeń i projektów. 

  • Twoje dane osobowe zostały pozyskane na podstawie zgłoszeń do projektów, kierowanych zapytań o ofertę fundacji, udziału w spektaklach i wydarzeniach artystycznych oraz warsztatów artystycznych, rozmów telefonicznych, zgód na wysłane przez nas zapytania mailowe.

  • W zależności od relacji jakie z nami nawiązaliście  fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe, w szczególności:

       - dane osobowe (imię, nazwisko)

       - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres mailowy)

       - zdjęcia ze spektakli, warsztatów i wydarzeń artystycznych

Dostęp do Twoich danych osobowych,  będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe nie są udostępniane innym stronom, firmom lub osobom trzecim.

Poniżej kilka szczegółowych informacji :

  1. Nasze dane kontaktowe to: Hothaus - Fundacja Wojciecha Terechowicza ul. Izaaka 3/14, 31-057 Kraków, tel 602128683

  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, tj. Wojciech Terechowicz, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:Wojciech Terechowicz, email: kontakt@hothaus.org, tel 602128683 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. świadczenia usług), umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń, realizacji projektów artystycznych oraz informacji o ich eksploatacji. 

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

  6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Hothaus-Fundację Wojciecha Terechowicza narusza przepisy Rozporządzenia.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page